Speaking Japanese: exchanging your money

Base Info

Speaking Japanese: exchanging your money

by: Takahiro Takiguchi | .
Stripes Okinawa | .
published: June 14, 2017
Exchanging your money
 
If you’re out in town and need to go to a bank to get some yen, try using the following phrases.
 
• “Koko de ryogae deki masuka?”  
= Can I exchange money here?
(“deki masuka” = can I, “ryogae” = exchange, “koko” = here.)
“500 doru wo yen ni ryogae deki masuka?” 
= Can I exchange my $500 for yen?
“Kozeni wo mazete itadake masuka?” 
= Can you include some small change?
(kozeni = coins/small change, mazete = include)
 
• “Kookan reeto wa ikura desuka?”
= How much is the exchange rate?
  (“wa ikura desuka” = how much is .., “kookan reeto” = exchange rate)
“Tesuuryou wa ikura desuka?” 
= How much is the handling charge?
  (“tesuuryo” = handling charge) 
 
• “Koza wo kaisetsu shi-tai no desuga?” 
= I would like to open my account.
(“.. -tai no desuga?” = I would like to .., “koza” = account, “kaisetsu” = open)
 “Yokin shi-tai no desuga?” 
= I would like to deposit.
“Hikidashi-tai no desuga?” 
= I would like to withdraw.
“Sokin shi-tai no desuga?” 
= I would like to remit money.
“Suido-ryokin wo harai-tai no desuga?” 
= I would like to pay my water bill.
  (“yokin” = deposit, “hikidashi” = withdraw, “sokin” = money remittance, “suido-ryokin” = water bill)
 
• “Ryogaeki no tsukaikata ga wakarimasen.”
= I don’t know how to use the money exchanger.
  (“.. ga wakarimasen” = I don’t know .., “ryogaeki” = a money exchanger, “tsukaikata” = how to use)
“Shiharaiki no tsukaikata ga wakarimasen” 
= I don’t know how to use the cash dispenser.
  (“shiharaiki” = a cash dispenser)
 “Ryogae no shikata ga wakarimasen” 
  = I don’t know how to exchange money.